Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

14. 2. 2013
VNITŘNÍ ŘÁD ZKO č. 252 CHEB
Cheb, Zátiší
 
ČÁST I.
POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ ÚKOLY
 
Čl. 1

ČKS – základní kynologická organizace č. 252 Cheb (dále jen ZKO) je dobrovolnou, otevřenou, zájmovou, sportovní kynologickou organizací. Je řízena ČKS, výborem ZKO a usnesením členské schůze. Základním posláním je v souladu s posláním a cíli FCI organizovat chov a sportovní výcvik psů, zabezpečovat jejich propagaci a ochranu zvířat.

 
1. Úkoly ZKO:

      a)   pečovat o soustavný odborný růst svých členů,

      b)   získávat a organizovat mládež pro aktivní činnost v ZKO,

      c)   organizovat výcvikové kurzy a odborné přednášky pro kynologickou veřejnost,

      d)   organizovat a provádět zkoušky z výkonu, závody a další kynologické akce,

      e)   propagovat svou činnost formou veřejných ukázek a prostřednictvím sdělovacích             prostředků.

 
ČÁST II.
HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY
 

1. ZKO Cheb vlastní majetkové a finanční prostředky a hodnoty, spravuje, udržuje a hospodaří s nimi podle platných předpisů a zákonů.

2. ZKO Cheb hospodaří na základě řádných finančních rozpočtů schválených členskou schůzí.

3. Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu ZKO jsou především členské příspěvky a sponzorské dary.

4. Členský příspěvek se skládá z těchto položek:

      a)   poplatek za člena do fondu ČKS,

      b)   poplatek na činnost ZKO – krytí rozpočtu,

      c)   poplatek za neodpracované brigádnické hodiny pro ZKO.

 
ČÁST III.
ORGÁNY ZKO
 
Čl. 1

Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze.

 

1. Schůze je usnášení schopná za přítomnosti nejméně 50% členů ZKO, 75% pro změnu stanov, rozpočtu, volbu členů výboru, provozního řádu cvičiště, případně další závažná rozhodnutí.

2. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním za souhlasu prosté většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas předsedy ZKO nebo pověřeného člena výboru.

3. Hlasování jsou veřejná s výjimkou:

      a)   hlasování o volbě a odvolání členů výboru,

      b)   hlasování o složení revizní komise,

      c)   hlasování o vyloučení člena

      d)   v dalších případech na návrh člena ZKO po schválení 50% přítomných členů.

4. Členská schůze mimo jiné schvaluje:

      a)   vnitřní řád ZKO,

      b)   provozní řád areálu,

      c)   plán činnosti ZKO,

      d)   vedoucí výcviku pro jednotlivé disciplíny a výcvikové kurzy,

      e)   výši členských příspěvků na kalendářní rok,

      f)  seznamu členů splňujících podmínky pro žádost MÚ o osvobození od poplatků za psa,

      g)   počet brigádnických hodin a výši náhrad za neodpracované brigádnické hodiny.

Čl. 2

Řídícím orgánem ZKO je výbor ZKO.

 

1. Výbor ZKO je volen na období max. 5 let, vždy v lichém počtu členů.

2. Výbor mimo jiné zpracovává a výroční členské schůzi předkládá:

      a)   zprávu o činnosti ZKO za uplynulé období včetně výsledků hospodaření,

      b)   zprávu o činnosti výboru za uplynulé období,

      c)   návrh plánu činnosti na další období,

      d)   návrh seznamu vedoucích výcviku,

      e)   návrh seznamu členů splňujících podmínky pro žádost MÚ o osvobození od poplatků za psa,

      f)   návrh na vyloučení člena dle části VI.,čl. 2.

3. Výbor dále zpracovává písemné odpovědi na žádosti, návrhy, připomínky a stížnosti členů ZKO.

 
ČÁST IV.
ČLENSTVÍ A HOSTOVÁNÍ
 
Čl. 1

Členem ZKO se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a úkoly organizace. O přijetí rozhoduje výbor ZKO na základě písemné přihlášky.

 

1. Občané mladší 18-ti let se mohou stát členy ZKO pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce. Minimální hranice pro členství je dovršení 10-ti let.

2. Podmínky přijetí:

      a)   zaplacení členských příspěvků

      b)   souhlas se stanovami ČKS, ZKO a zákonem na ochranu zvířat vyjádřený formou podpisu těchto dokumentů (za členy do 18-ti let tak činí jeden z rodičů).

3. Přechází-li člen z jiné organizace, musí mít řádně ukončené členství.

4. Žadatel o členství v ZKO, který v minulosti svým jednáním prokazatelně způsobil škodu ZKO, může být opětně přijat pouze po finančním či jiném vyrovnáním této škody; o jeho přijetí rozhoduje členská základna.

5. Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

 
Čl. 2

Hostujícím členem ZKO se může stát člen jiné kynologické organizace, který souhlasí s posláním a úkoly organizace. O přijetí rozhoduje výbor ZKO.

                                                        

1. Občané mladší 18-ti let se mohou stát hostujícími členy ZKO pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich  zákonný zástupce. Minimální hranice pro hostování je dovršení 10-ti let.

2. Hostující člen má stejná práva a povinnosti jako stálí členové ZKO s výjimkou práva hlasování, zvolení do orgánů ZKO a povinnosti odpracovat stanovený počet brigádnických hodin.

3. Podmínky přijetí za hostujícího člena:

      a)   předložení písemné žádosti a souhlasu domovské základní kynologické organizace s hostováním,

      b)   souhlas se stanovami ČKS, ZKO a zákonem na ochranu zvířat vyjádřený formou podpisu těchto dokumentů (za členy do 18-ti let tak činní jeden z rodičů),

c)   zaplacení členského příspěvku ZKO, sníženého o poplatek za člena do fondu.

 
ČÁST V.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
 
Čl. 1
Člen ZKO má právo:
 

1. Volit (od 15-ti let) a být volen (od 18-ti let) do výboru ZKO, revizní komise, ostatních komisí v rámci ZKO a jako delegovaný zástupce ZKO na oblasti ČKS.

2. Užívat výcvikový prostor.

3. Zúčastňovat se výcviku v určeném výcvikové dny a hodiny.

4.  Užívat výcvikové pomůcky v určené výcvikové dny a hodiny.

5.  Ve výcvikové dny užívat majetek ZKO, který je určen k užívání všem členům ZKO (cvičební prostor, WC, klubovna).

6.  Zúčastňovat se chovatelských a výcvikových akcí pořádaných domovskou ZKO i jinými ZKO.

7.   Zúčastňovat se školení a seminářů pořádané ZKO pokud jsou určené celé členské základně.

8.   Po složení zkoušky z výkonu na podání žádosti MÚ o osvobození od poplatku ze psa, za předpokladu, že řádně plní povinnosti člena ZKO. Žádost na MÚ podává výbor ZKO po schválení seznamu navržených členů výroční schůzí ZKO.

9.   Písemnou formou podávat výboru ZKO žádosti, návrhy, připomínky a stížnosti činnosti ZKO a jejich členů.

10. Vyžadovat od výboru stanovisko k podaným podnětům do 30-ti dnů a to písemnou formou.

11. Při sporném rozhodnutí, pokud tak neučiní výbor ZKO, písemně požádat revizní orgán o prošetření a být písemně seznámen s výsledkem prošetření.

12. Po třech měsících členství si za daný poplatek pronajmout některý z volných odkládacích kotců.

13. Po třech měsících členství mít volný vstup do areálu (vlastní klíč).

14. Na náhradu nutných prokazatelně vynaložených nákladů v souvislosti s činností již byl pověřen výborem ZKO nebo ČS ZKO.

15. Nechat se na základě udělené plné moci zastupovat na jednání členské schůze včetně hlasování.

 
Čl. 2
Člen ZKO je povinen:
 
1.   Včas a řádně platit příspěvky.

2.   Mít psa přihlášeného na MÚ s platnou známkou.

3.   Řídit se stanovami ČKS, ZKO a jejich součástmi.

4.   Zúčastňovat se členských schůzí.

5.   Před prvním vstupem do prostor areálu klubu se psem, předložit výboru ZKO nebo některému z jeho členů očkovací průkaz psa.

6.   Předložit určené osobě ZKO očkovací průkaz psa ke kontrole po každém novém očkování a na každé výroční schůzi.

7.   Odpracovat brigádnické hodiny v daném rozsahu. Brigádnické hodiny jsou mezi členy ZKO nepřenosné, nedají se převádět do dalšího roku. Za člena ZKO může brigádnické hodiny odpracovat rodinný příslušník. Výbor ZKO může rozhodnout o úpravě povinnosti odpracování brigádnických hodin:

      a)   z důvodu pokročilého věku (důchodci) nebo vážného zdravotního stavu člena ZKO (na základě písemné žádosti předložené žadatelem),

b)  u členů ZKO vykonávajících funkce figurantů nebo vedoucích výcviku,

c)   u členů ZKO poskytujících sponzorské dary ve prospěch ZKO.

8.   Po uplynutí daného období zaplatit neodpracované brigádnické hodiny ze stanovené povinnosti.

9.   V rámci svých schopností a dovedností plnit úkoly uložené výborem ZKO k zabezpečení akcí pořádaných ZKO.

10. Upozornit výbor ZKO jeho člena nebo členskou schůzi na porušování stanov ČKS, ZKO, provozního řádu nebo zákona na ochranu zvířat.

11. Oznámit výboru ZKO způsobené nebo zjištěné poškození majetku ZKO.

12. Získávat a prohlubovat si odborné, teoretické i praktické znalosti o chovu a výcviku psa.

13. Nevyvolávat konflikty mezi členy ZKO nebo jejich psy.

14. Být pojištěn (Odpovědnost za způsobené škody).

15. Při pohybu v areálu ZKO i mimo něj, zabezpečit chování psa tak, aby nepoškozoval dobré jméno ZKO a nedával podněty ke stížnostem ze strany občanů, členům mysliveckých společností nebo majitelům pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních plemen.

16. Používat výcvikové pomůcky ZKO stanoveným způsobem a dbát o jejich údržbu a ukládání.

17. Seznámit své hosty v areálu s jeho provozním řádem.

 
ČÁST VI.
VYLOUČENÍ ČLENA A KÁRNÉ OPATŘENÍ
 
 
Čl. 1

Stanovy ČKS v čl. 5 stanoví pouze podmínky pro ukončení členství a vyloučení člena, z toho důvodu stanovy ZKO Cheb tyto podmínky rozšiřují a upřesňují následovně:

 

1.   Za závažné porušení povinností člena organizace, které je náležitě zjištěno lze uložit kárné opatření formou písemné výstrahy.

2.   O uložení kárného opatření rozhoduje výbor ZKO a následovně o něm informuje nejbližší členskou schůzi.

3.   Před uložením kárného opatření má výbor ZKO povinnost vyzvat revizní komisi ZKO (pokud tak neučiní sama nebo pokud se na ni neobrátí člen, proti kterému je kárné řízení vedeno) o prošetření situace, která je předmětem kárného řízení.

4.   Revizní komise o výsledku šetření a svém stanovisku ke kárnému opatření informuje písemnou formou výbor ZKO.

5.   Účelem kárného opatření je preventivní výchovné působení a dokumentace prošetřovaného jednání.

 
Čl. 2

Při opakovaném závažném porušení povinností člena organizace následuje jeho vyloučení.

                           
ČÁST VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

1.   Po přijetí na členské schůzi ZKO jsou součástí tohoto řádu i přijatá usnesení, provozní řád areálu, klubu, plán činnosti, finanční rozpočet a další rozhodnutí, kterými je každý člen ZKO povinen se řídit.

2.   Ustanovení tohoto řádu a jeho součástí jsou přiměřeně závazná i pro účastníky výcvikových kurzů, tyto stanovy vstupují v platnost dnem jejich schválení členskou schůzí.